logo msk

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo prisp organizace MSK 

 

 

logo clen asociaceVEŘEJNÝ ZÁVAZEK PDF Tisk Email

 

 

 

 

1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN

 1.1 Domov pro seniory

Osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná.

Kapacita je 20 uživatelů.

Službu nemůžeme poskytovat osobám:
- vyživovaným nasogastrickou sondou,
- závislým na alkoholu a jiných návykových látkách.

 

1.2 Domov se zvláštním režimem  

Osoby starší 60 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná.
Kapacita je 52 uživatelů.

Službu nemůžeme poskytovat osobám:
- Vyživovaným nasogastrickou sondou,
- závislým na alkoholu a jiných návykových látkách.

  

Do našeho zařízení  přednostně přijímáme žadatele, kteří mají trvalé bydliště na území Moravskoslezského kraje.

 

2. POSLÁNÍ A CÍLE

 

2.1 Domov pro seniory

 

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY
Posláním domova pro seniory je poskytování celoroční pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nemoci a péči o sebe a svou domácnost již nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb.


Za celoroční pobytovou službu považujeme poskytování služby jednomu uživateli minimálně v rozsahu 270 dnů ročně včetně pobytu ve zdravotnickém zařízení. Tato doba je poměrově krácena vzhledem k datu uzavření smlouvy o poskytování služeb sociální péče v daném roce.

 

CÍLE SLUŽBY
- Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů,
- klidné a důstojné prožití stáří,
- udržení běžného způsobu života, které se co nejvíce přiblíží životu v domácím prostředí,
- udržení maximální soběstačnosti,
- vytváření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V zásadách poskytované sociální služby vyjadřujeme klíčové hodnoty, kterými se při poskytování služeb řídíme.

 

- Individuální přístup:
Přistupujeme k uživateli jako k jedinečné osobnosti. Při poskytování péče v maximální možné míře respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele. Péči poskytujeme uživateli podle jeho individuálních potřeb a v souladu s jeho životním příběhem a zvyky. Umožňujeme svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s tím spojené.

- Soběstačnost:
Podporujeme uživatele podle jeho možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet co nejdéle samostatnost uživatele v tom, co ještě zvládne sám.

- Začlenění:
Podporujeme uživatele ve využívání služeb v obci a okolí (kadeřnictví, obchod…) a v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, ostatními uživateli a obyvateli obce.

- Jednotný přístup k uživateli:
Po dohodě s uživatelem poskytují všichni pracovníci podporu tomuto uživateli stejným způsobem.

- Rovnost:
Zachováváme rovný a partnerský přístup ke všem uživatelům.

- Důstojnost:
Respektujeme důstojnost uživatele a přistupujeme k němu s úctou.

 

 

2.2 Domov se zvláštním režimem 

 

POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové služby v bezpečném a důstojném prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké Alzheimerovy demence i jiných typů demence a péči o sebe již nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb.


Za celoroční pobytovou službu považujeme poskytování služby jednomu uživateli minimálně v rozsahu 270 dnů ročně včetně pobytu ve zdravotnickém zařízení. Tato doba je poměrově krácena vzhledem k datu uzavření smlouvy o poskytování služeb sociální péče v daném roce.

 

CÍLE SLUŽBY
- Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů,
- klidné a důstojné prožití stáří,
- udržení běžného způsobu života, které se co nejvíce přiblíží životu v domácím prostředí,
- udržení maximální soběstačnosti,
- vytváření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů,
- stabilizace psychického stavu.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V zásadách poskytované sociální služby vyjadřujeme klíčové hodnoty, kterými se při poskytování služeb řídíme.

- Individuální přístup:
Přistupujeme k uživateli jako k jedinečné osobnosti. Při poskytování péče v maximální možné míře respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele. Péči poskytujeme uživateli podle jeho individuálních potřeb a v souladu s jeho životním příběhem a zvyky. Umožňujeme svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s tím spojené.

- Soběstačnost:
Podporujeme uživatele podle jeho možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet co nejdéle samostatnost uživatele v tom, co ještě zvládne sám.

- Začlenění:
Podporujeme uživatele ve využívání služeb v obci a okolí (kadeřnictví, obchod…) a v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, ostatními uživateli a obyvateli obce.

- Jednotný přístup k uživateli:
Po dohodě s uživatelem poskytují všichni pracovníci podporu tomuto uživateli stejným způsobem.

- Rovnost:
Zachováváme rovný a partnerský přístup ke všem uživatelům.

- Důstojnost:
Respektujeme důstojnost uživatele a přistupujeme k němu s úctou.