Domov pro seniory

Domov pro seniory je určen osobám starším 65 let, které z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu, pomoc nebo péči jiné fyzické osoby.

Kapacita Domova pro seniory je 20 uživatelů.

Je nám líto, ale službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • které jsou schopny za pomoci rodiny a terénních sociálních služeb zůstat i nadále ve svém domácím prostředí,
 • vyživovaným nasogastrickou sondou,
 • akutně závislým na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • trpícím akutní infekční nemocí,
 • trpícím duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití,
 • vyžadujícím celodenní osobní asistenci zaměstnanců, kterou není domov schopen zajistit,
 • kterým bylo ukončeno poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování služby.

 

Poslání

Posláním domova pro seniory v Domově Na zámku p. o. je poskytovat celoroční pobytovou službu osobám, které v důsledku nepříznivé sociální situace nejsou schopny zvládat péči o sebe a svou domácnost, a to ani za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb. Nepříznivou sociální situací se rozumí snížení nebo ztráta soběstačnosti z důvodu věku nebo zdravotního stavu.

 

Cíle služby

 • Zajistit sociální a ošetřovatelskou podporu a péči dle individuálních potřeb uživatele.
 • Podpora uživatele v zachování jeho schopností a dovedností v oblasti sebepéče.
 • Podpora uživatele při vytváření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů.

 

Zásady poskytované sociální služby

V zásadách poskytované sociální služby vyjadřujeme klíčové hodnoty, kterými se při poskytování služeb řídíme.

Individuální přístup

Péči poskytujeme uživateli podle jeho individuálních potřeb a v souladu s jeho životním příběhem a zvyky. Umožňujeme svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s tím spojené.

Důstojnost

K uživateli přistupujeme s úctou a respektujeme jeho důstojnost.

Soběstačnost

Podporujeme uživatele podle jeho možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet co nejdéle samostatnost uživatele v tom, co ještě zvládne sám.

Začlenění

Podporujeme uživatele ve využívání služeb v obci a okolí (kadeřnictví, obchod…) a v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, ostatními uživateli a obyvateli obce.

Jednotný přístup k uživateli

Po dohodě s uživatelem poskytují všichni pracovníci podporu tomuto uživateli stejným způsobem.

 

Služby poskytované za úhradu

Ubytování

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, které jsou vybaveny moderním nábytkem (elektricky polohovatelné postele, šatní skříně, noční stolky) televizorem a možností napojení IT.  Po domluvě je možné dovybavení a zkrášlení pokoje vlastními věcmi.
Na každém podlaží se nachází společenská místnost s TV, dále jídelna pro uživatele s vlastní kuchyňskou linkou a také velká společná koupelna umožňující pohodlné koupání plně imobilních osob.
Veškeré prostory pro uživatele jsou bezbariérové a splňují hygienické požadavky (odpovídající teplota, udržování čistoty, větrání, denní osvětlení, výmalba).
Součástí ubytování je také každodenní úklid, praní a žehlení prádla v prádelně Domova.

Strava

Stravu připravuje kvalifikovaný personál v kuchyni Domova. Jídelníček je sestavován ve spolupráci s nutriční terapeutkou tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy. Zahrnuje stravu normální a diabetickou.
Celodenní stravování zahrnuje snídani, oběd, odpolední svačinu a večeři, v případě diabetické stravy navíc dopolední svačinu a druhou večeři. U obědu a  večeře nabízíme výběr ze dvou jídel.
Konzistenci stravy upravujeme dle individuálních potřeb uživatelů.
Volně a bez omezení jsou uživatelům k dispozici tři druhy nápojů.

Péče

Péči poskytujeme prostřednictvím pracovníků v sociálních službách, a to 24 hodin denně. Rozsah péče je sjednán s každým uživatelem dle jeho individuálních potřeb.

Péči poskytujeme v těchto oblastech: 

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu spočívá v pomoci při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoci při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoci při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoci při podávání jídla a pití, pomoci při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, která spočívá v pomoci při běžných úkonech osobní hygieny (umývání, koupání, péče o zuby), pomoci při péči o vlasy (mytí, česání), pomoci při péči o nehty (stříhání), pomoci při použití WC.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Všem uživatelům nabízíme individuální podporu při využívání místních veřejných služeb (kadeřnictví, kostel, místní obchod, pošta, kulturní akce obce), podporujeme je ve vzájemných návštěvách a v kontaktech s rodinami. Rodinným příslušníkům umožňujeme v podstatě kdykoliv navštívit své blízké. Rodinné příslušníky podporujeme ve snaze přispět vlastními silami v péči o jejich blízké. Pro uživatele a jejich blízké pořádáme různé společenské akce v Domově (hudební produkce, sportovní zápolení, vystoupení dětí a podobně).
 • Sociálně terapeutické činnosti. Pomocí těchto činností se pracovníci snaží udržet sociální dovednosti uživatelů.
 • Aktivizační činnosti. Pomocí těchto činností se pracovníci snaží udržet poznávací a motorické dovednosti uživatelů. Dle potřeb a zájmů uživatelů nabízíme tyto činnosti: nácvik sebeobsluhy, aktivizaci chůzí, vaření, trénování paměti, kondiční cvičení, rukodělné činnosti, sportovní hry, zpívání, canisterapii.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Doplňkové (fakultativní) služby

Za poplatek poskytujeme dopravu služebním autem za soukromými účely (např. návštěvy, nákupy, lékař…).

 

Služby poskytované bezplatně

Zdravotní služby

Prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester poskytujeme ošetřovatelskou péči 24 hodin denně.
Lékařskou péči poskytuje přímo v Domově praktický lékař jedenkrát týdně a psychiatr jedenkrát měsíčně.
Další odbornou zdravotní péči zajišťujeme v odborných zdravotnických zařízeních či v ambulancích specialistů.

Doplňkové služby

 • Zprostředkování kadeřnických a pedikérských služeb.
 • Televizor na pokoji a vybavení kuchyňky.
 • Na žádost uživatele převezmeme do úschovy cenné věci např. peněžní hotovost, vkladní knížky, klenoty a jiné cennosti.
 • Zprostředkování kontrol a revizí elektrospotřebičů uživatelů.
 • Zprostředkování duchovní péče (pravidelné bohoslužby, návštěvy kněze).

Kde nás najdete

Adresa
č.p. 1, 747 68 Kyjovice
Telefon
+420 553 778 026 
 

logo FB